Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin

 1. Prowadzącym sklep internetowy http://www.mushi.com.pl jest MUSHI Aleksandra Królikowska, zwanym w dalszej części „Sprzedawcą”,w/w działalność gospodarcza Aleksandry Królikowskiej jest zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowic, NIP: 6342756885 REGON: 36865091
 2. Adres prowadzenia działalności i adres, pod który należy zgłaszać reklamacje – ul. P.C.K 3/1 40-057 Katowice
 3. Adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu do kontaktów ze Sprzedawcą – mushiclth@gmail.com ; +48 793 597 595
 4. Korzystanie z serwisu/sklepu http://www.mushi.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu a także Polityki Prywatności.
 5. Z polityką prywatności należy zapoznać się.
 6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 7. Do korzystania z usług sklepu internetowego potrzebne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 8. Klientów korzystających z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 10. Sposób i termin zapłaty – Sprzedawca umożliwia następujący sposób zapłaty:
  Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro oraz BLIK, Szybkie przelewy.
  Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 11. Sposób i termin spełnienia świadczenia - Zamówione towary są dostarczane do klienta na wskazany adres dostawy, za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost lub Poczty Polskiej. Przekazanie zakupionego towaru do wysyłki następuje w terminie wskazanym każdorazowo na podstronie dotyczącej konkretnego towaru ,od dnia zaksięgowania zapłaty na rachunku sprzedawcy. W sytuacji kiedy Klient płaci za zamówienie kartą, termin realizacji liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
  Termin dostawy zamówienia wynosi jest określony na stronie z produktem. Termin dostawy zależy od rodzaju wybranej przesyłki.
  Cały termin realizacji zamówienia to suma terminu wysyłki i terminu dostawy.
 12. Koszty dostawy podane tu http://www.mushi.com.pl/strona/dostawa, dokładne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia, ponieważ zależą od liczby zamawianych towarów oraz wybranego sposobu doręczenia.
 13. Ceny oferowanych towarów, znajdujące się na stronie internetowej sprzedającego, podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.
 14. Procedura rozpatrywania reklamacji – Kupujący może składać sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej umowy w formie pisemnej na adres siedziby sprzedającego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
  - imię, nazwisko, adres, adres e-mail kupującego,
  - datę złożenia zamówienia reklamowanego towaru,
  - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego, w tym żądań wynikających z rękojmi (art. 561 i następne kodeksu cywilnego),
  - informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady, szczegółowego opisu wady;
  - wraz z pismem zawierającym reklamację kupujący winien przesłać reklamowaną rzecz na adres siedziby sprzedającego wraz z kopią dowodu zakupu,
 15. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez kupującego adres e-mail. Kupujący podając adres e-mail wyraża zgodę na udzielenie odpowiedzi na reklamację na ten adres poczty elektronicznej.
 16. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 17. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z poniższymi wyjątkami:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 18. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 19. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca sam zaproponuje, że odbierze rzecz. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 20. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy zawarty jest pod niniejszym regulaminem.
 21. Brak możliwości odstąpienia od umowy występuje w poniższych sytuacjach:
  1. W odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 22. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb,
 23. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 24. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 25. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy Konsument winien podać nr konta, na który zwrócić należności.
 26. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
 27. RODO
  Administratorem danych Konsumentów jest „Mushi” Aleksandra Królikowska ul.P.C.K 3/1 40-057 Katowice. Dane są przechowywane i chronione przez platformę Shoplo, na której oparty jest nasz sklep online.
  Pobieramy jedynie dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres potrzebny do nadania przesyłki drogą pocztową, adres email i numer telefonu komórkowego. Nie posiadając tych danych nie dość że nie bylibyśmy w stanie dostarczyć Klientowi gotowego zamówienia, to również nie bylibyśmy w stanie wobec ewentualnych roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy, czy zwrotu spełnić oczekiwań Kontrahenta.
  W przypadku zainteresowania przystąpieniem do Newslettera, dobrowolnie pobieramy od Klienta tylko adres email, na który wysyłamy chętnym korespondencję z portalu.
  Okres przechowywania danych Klientów zależy od nich samych. W przypadku chęci ich usunięcia wystarczy napisać w tej sprawie na adres mailowy mushiclth@gmail.com . Można też samemu usunąć konto z platformy Shoplo. Jeśli Sprzedającego oraz Klienta nie będą w tym momencie łączyły żadne niedokończone transakcje, dane zostaną usunięte niezwłocznie.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [„MUSHI” Aleksandra Królikowska; ul. P.C.K 3/1 40-057 Katowice; mushiclth@gmail.com]

– Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *)

– Data zawarcia umowy( *) /odbiór

u( *) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

( *) Niepotrzebne skreślić

REGULAMIN W ZAKRESIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a. Konto Klienta;

b. umożliwianie Klientom składania Zamówień, oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

c. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka.

PRZYKŁADOWA PROCEDURA – DO DOSTOSOWANIA WG PROCEDUR SKLEPU

1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

a. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu;

b. kliknięciu pola „Zarejestruj”.

2. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mushiclth@gmail.com

Założenie Konta jest opcjonalne, aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.

3. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

4. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach.

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.
 6. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Czatu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer, tablet, telefon z dostępem do Internetu,
 8. dostęp do poczty elektronicznej,
 9. przeglądarka internetowa,
 10. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 11. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 12. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 13. Klient zobowiązany jest w szczególności do podania jego prawdziwego i aktualnego adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia.
 14. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 15. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia opinii, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
 16. o charakterze rasistowskim,
 17. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
 18. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
 19. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
 20. wprowadzające w błąd Usługobiorców.

REGULAMIN W ZAKRESIE ZAWARCIA UMOWY

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży z

a pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mushi.com.pl, dokonać wyboru wyboru towaru, a jeżeli dostępna jest różna kolorystyka lub rozmiar, dokonać ich właściwego wyboru.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranego sposobu dostawy,
d) czasu dostawy.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z „Mushi” Aleksandra Królikowska umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl